Recordeu que s’acosta la data: 26 novembre 2015 a partir de la qual, només podran comprar i vendre productes fitosanitaris d’ús professional, les persones que disposin de Carnet d’aplicador i manipulador de fitosanitaris en vigor.

A partir d’ara, tots els que habitualment fem un ús professional dels productes registrats com a fitosanitaris al Registro de Productos Fitosanitarios” del MAGRAMA, (agricultors, jardiners, etc…) haurem de portar a la cartera el nostre carnet, sigui de nivell Bàsic, Qualificat, Fumigador o Pilot Aplicador.

Si l’albarà i la factura van a nom d’una persona física, aquesta haurà de mostrar el seu carnet en vigor, en el moment de retirar o rebre el producte del punt de venda.

Quan l’albarà o la factura hagin d’anar a nom d’una entitat (Ajuntament de …) o societat (S.A., S.L., S.C.P., S.C.C.L.,…), per a rebre o retirar el producte del punt de venda, cal que la persona que el rep o el retira tingui i mostri el carnet d’aplicador en vigor i, a més, porti un document signat pel Representant Legal de la societat en qüestió, autoritzant-lo a rebre/retirar el producte en el seu nom.

El Departament d’Administració d’AgroSALVI ha preparat una fitxa per a facilitar la recollida d’aquestes dades dels clients. En breu rebreu un mail sol·licitant aquesta informació.

 

Aquesta presentació pot aclarir alguns dubtes:

carnet2

carnet 3

carnet 4

carnet 6

carnet 7

carnet 8

carnet 9

carnet 12

carnet 11

carnet 10

carnet 20

carnet 14

 

Comments

comments