Un dels apartats a que es dóna especial rellevància al Real Decret 1311/12 sobre l’Ús sostenible dels productes fitosanitaris és el manteniment d’unes bones condicions d’aplicació dels equips polvoritzadors tant en l’àmbit agrícola com en aquells equips destinats a usos no agraris: jardineria, espais verds, tractaments post-collita, etc…

Es busca que tots els equips d’aplicació de plaguicides, estiguin en bon estat i perfectament regulats, amb dues finalitats:

1-assegurar una correcta aplicació dels productes, és a dir, una aplicació homogènia i d’acord a les dosis recomanades i autoritzades

2-evitar en lo possible que es produeixin efectes nocius per a la salut humana i/o al medi ambient

La legislació vigent en aquest moment es recull al Real Decreto 1702/2011, de 18 de novembre, d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris.

En aquest decret es diu que les Comunitats autònomes establiran un programa d’inspeccions, amb la finalitat que el equips d’aplicació hagin estat inspeccionats, al menys una vegada, abans del 26 de novembre de 2016.

Els equips objecte d’inspecció són:

a) Equips mòbils d’aplicació de productes fitosanitaris, inscrits al ROMA i utilitzats a la producció primària, agrícola i forestal, així com els equips usats en altres usos professionals i que corresponguin a algun dels següents tipus de màquines:

                                   -Polvoritzadors hidràulics (de barra o pistola de polvorització)

                                   -Polvoritzadors hidro-pneumàtics

                                   -Polvoritzadors pneumàtics

                                   -Polvoritzadors centrífugs

                                   -Espolvorejadors

b) Equips d’aplicació instal·lats sobre aeronaus, que hauran de disposar de la millor tecnologia possible per a reduïr la deriva de la polvorització.

c) Equips instal·lats a l’interior d’hivernacles o altres locals tancats.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació del Real Decret els polvoritzadors de motxilla, els polvoritzadors d’arrastre manual (carretilla) amb dipòsit de fins a 100 litres, i altres equips, mòbils o estàtics, no contemplats abans.

ITEAF

Tots els equips nous, adquirits després de l’entrada en vigor del RD, s’hauran d’inspeccionar, al menys una vegada, en el termini dels primers cinc anys.

Les inspeccions posteriors s’hauran de fer com a màxim cada 5 anys, excepte per equips d’empreses de serveis agraris, ATRIAS (Agrupacions per a tractaments integrats en la agricultura), cooperatives agràries i altres agrupacions d’agricultors, així com les Comunitats de Bens que agrupin a més de 10 productors, per als que el periode entre inspeccions serà, com a màxim, de 3 anys.

A partir de l’any 2020, les inspeccions s’hauran de realitzar cada 3 anys en tots els equips.

Una vegada hàgiu passat la inspecció us posaran sobre l’equip l’enganxina que acredita que l’ha superat amb èxit.

ITEAF1

 

 Us deixem aquí el link a les estacions ITEAF autoritzades a data d’avui per la Generalitat de Catalunya  

 

 

Comments

comments