Mirem el blat, per exemple, com a un sistema de producció. L’objectiu del sistema és obtenir un rendiment que s‘emmagatzemarà en forma de gra. Aleshores, el gra seria el dipòsit d’aquest sistema i els teixits verds, serien la font des d’on l’omplim . Per tant, hi ha una relació directa font-dipòsit.

La font (teixit verd) a través de la fotosíntesi permet que s’assimilin els nutrients, compostos de carboni, que després s’emmagatzemen al gra.

La font són les fulles, la tija, o fins i tot, la pròpia espiga mentre són verdes. La llum, a través de la fotosíntesi, permet que en aquests teixits verds el carboni mineral es converteixi en carboni orgànic. Tot seguit, els assimilats es desplacen cap al dipòsit (omplint el gra).

El darrer teixit verd que contribueix de forma molt significativa a augmentar el que s’acumula al gra és la fulla bandera. La fulla de bandera és la que es troba immediatament a sota de l’espiga i, per tant, la que rep més radiació solar (no està ombrejada per la resta) i la més propera al gra. Si està malmesa, per fongs, insectes, secada, deficiència en algun nutrient essencial,.. perdem una font important per a omplir el dipòsit (el gra).

La dimensió, la posició i l’angle de la fulla, que constitueixen l’arquitectura de la planta, determinen la quantitat de llum interceptada. La fulla de bandera, és la que està millor posicionada per interceptar aquesta llum. En l’etapa de l’ompliment del gra, una fase fenològica vital en el desenvolupament del cultiu, la manca de funcionament adequat de la font, en aquest cas la fulla bandera, compromet el rendiment.

Hi ha diferències entre els cereals pel que fa al % de contribució a l’ompliment del gra per part de la fulla bandera, les altres fulles inferiors, la tija o la mateixa espiga.

Com major és la superfície d’intercepció de la llum solar que proporciona la fulla bandera, més contribueix al rendiment en gra i més important serà –per tant- mantenir-la neta i sana. Aquest és el sentit de recomanar en blats, un tractament fungicida preventiu just en aquest estadi fenològic – fulla bandera desplegada- .

En aquest sentit, per exemple, entre el blat i l’ordi la importància de la fulla bandera és clarament major en blats.


Fulla bandera, blat, la més propera a l’espiga, la última que es desplega


A la dreta fulla bandera de blat, a l’esquerra fulla bandera d’ordi

Comments

comments